TẦM NHÌN SỨ MỆNH

 

Tầm nhìn

Đam San nổ lực trở thành doanh nghiệp tiên phong dẫn đầu trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể khu vực Miền Trung – Tây Nguyên, góp phần duy trì di sản văn hóa nghệ thuật cho các thế hệ tương lai, và tạo ra các giá trị kinh tế bền vững thông qua các hoạt động kinh doanh có trách nhiệm xã hội, cộng đồng và môi trường xanh.

Sứ mệnh

 1. Bảo tồn di sản văn hóa: Tận tâm gìn giữ và bảo vệ các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, đảm bảo rằng chúng được duy trì và truyền đạt cho các thế hệ mai sau.
 2. Giáo dục và nâng cao nhận thức: Tạo ra các chương trình giáo dục, truyền thông và trải nghiệm nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về giá trị và tầm quan trọng của di sản văn hóa.
 3. Phát triển bền vững: Kết hợp bảo tồn văn hóa với phát triển kinh tế thông qua các hoạt động du lịch, sự kiện và các sản phẩm văn hóa độc đáo, tạo ra các cơ hội việc làm và thúc đẩy sự phát triển cộng đồng.
 4. Hợp tác và kết nối: Xây dựng mối quan hệ đối tác mạnh mẽ với các tổ chức văn hóa, cộng đồng địa phương và quốc tế, nhằm chia sẻ kiến thức, nguồn lực và kinh nghiệm để bảo tồn và phát huy di sản văn hóa một cách hiệu quả nhất.
 5. Sáng tạo và đổi mới: Khuyến khích sáng tạo và đổi mới trong các hoạt động kinh doanh và bảo tồn, áp dụng công nghệ và phương pháp hiện đại để làm giàu thêm giá trị của di sản văn hóa.

Giá Trị Cốt Lõi

 1. Tôn trọng và bảo tồn di sản văn hóa:

  • Đặt trọng tâm vào việc bảo vệ và duy trì các giá trị văn hóa truyền thống, cả vật thể và phi vật thể.
  • Tôn trọng nguyên bản và tính toàn vẹn của các di sản văn hóa.
 2. Bền vững và bảo vệ môi trường:

  • Thúc đẩy các hoạt động kinh doanh bền vững, hạn chế tác động tiêu cực đến môi trường.
  • Sử dụng các nguồn tài nguyên một cách hiệu quả và có trách nhiệm.
 3. Hợp tác và phát triển cộng đồng:

  • Hợp tác chặt chẽ với các tổ chức, cộng đồng địa phương và các bên liên quan để thúc đẩy bảo tồn văn hóa và phát triển bền vững.
  • Tạo ra các cơ hội phát triển kinh tế cho cộng đồng thông qua các hoạt động liên quan đến di sản văn hóa.
 4. Trách nhiệm xã hội và đạo đức kinh doanh:

  • Tuân thủ các tiêu chuẩn đạo đức cao trong mọi hoạt động kinh doanh.
  • Đảm bảo rằng lợi ích kinh doanh không làm tổn hại đến các giá trị văn hóa và môi trường.
 5. Bảo vệ quyền lợi và văn hóa của cộng đồng địa phương:

  • Tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của các cộng đồng bản địa, những người là người bảo vệ và truyền tải chính của di sản văn hóa.
  • Đảm bảo sự tham gia và đóng góp của cộng đồng trong các hoạt động bảo tồn văn hóa.