[ Thị xã Ayunpa – Gia Lai ] dự án cung cấp nhạc cụ truyền thống, trang phục, thiết bị âm thanh

Dự án cung cấp Cồng Chiêng, nhạc cụ truyền thống, trang phục , thiết bị âm thanh cho CLB Văn nghệ 8 – 9 – 10 , Phường Đoàn Kết – TX Ayunpa.

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 gồm nhiều dự án và tiểu dự án thành phần. Trong đó có Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch.Dự án hướng tới mục tiêu hướng tới mục tiêu: Khôi phục, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, bồi dưỡng, đào tạo cán bộ văn hóa; hỗ trợ cơ sở vật chất, trang thiết bị văn hóa cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để nâng cao mức thụ hưởng về văn hóa cho đồng bào các dân tộc gắn với phát triển du lịch cộng đồng, trong đó ưu tiên các dân tộc thiểu số rất ít người.

Dự án: Cung Cấp Cồng Chiêng, nhạc cụ truyền thống, trang phục , thiết bị âm thanh cho CLB Văn nghệ 8 – 9 – 10 , Phường Đoàn Kết – TX Ayunpa.

Cung cấp : Cồng chiêng, nhạc cụ, trang phục, thiết bị âm thanh cho CLB.

Chủ đầu tư : Sở văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Gia Lai.

Đơn vị Cung cấp: Công ty TNHH SXTM Gia Khang – Công ty CP Đam San Gia Lai.

Hình ảnh trong lễ bàn giao hàng hóa và lễ cúng chiêng, nhạc cụ của làng trước khi sử dụng. đây là văn hóa truyền thống của Jarai

Bài viết liên quan