Sinh hoạt đời sống hằng ngày người dân Jairai ở Ajunpa.

Tác giả Lãng tử Huy Tịnh đã ghi lại những sinh hoạt hằng ngày của người dân nơi đây. Hình ảnh mang lại những giá trị văn hoá đặc trưng của người dân Jairai.

Bài viết liên quan